Företag

Villkor Företag

Avtal om köp av produkter och tjänster

1. Generellt

Detta avtal har ingåtts mellan kunden och EC Admin AB för försäljning av produkter och tjänster. Avtal

gäller för köp av produkter och tjänster som säljs av EC Admin AB, om inte annat anges

skriftligen överenskommits mellan EC Admin AB och kunden.

Produkter och tjänster från EC Admin AB riktar sig till och är endast tillgängliga för yrkesverksamma

kunder som företag, registrerade organisationer samt offentliga institutioner och företag.

2. Beställa

Beställning av EC Admin ABs produkter och tjänster kan göras via Internet eller e-post.

Beställning är inte bindande för EC Admin AB och leverans kommer därför inte att äga rum förrän beställningen är

skriftligt bekräftat av EC Admin AB. Detta innebär bland annat att om kunden har beställt en

EC Admin AB har ingen produkt som inte längre finns på EC Admin ABs lager och / eller sortiment

varje skyldighet att leverera den beställda produkten till kunden.

3. Leverans och frakt

Leverans från EC Admin AB till Kunden anses ha ägt rum den dag då produkten skickas från EC Admins lager.

Risken för produkten övergår till kunden vid leverans.

Om så önskas kan EC Admin AB ordna frakt- och transportförsäkring på kundens bekostnad. Om

det är överenskommet leverans inklusive leverans sker leverans när produkten kommer till den adress som

är överens.

Om produkten inte hämtas eller tas emot av kunden vid leveransen vid den överenskomna tiden, ska leveransen till

anser ha inträffat vid den tidpunkt då produkten görs tillgänglig för kunden på den överenskomna platsen.

4. Fördröjning

I händelse av försenad leverans av produkten på mer än 45 dagar, kan Kunden annullera köpet om

förseningen beror på att EC Admin AB ansvarar för.

5. Pris och betalning

Om inte annat anges anges alla priser på webbplatser och i annonser utan

Moms, andra offentliga skatter samt fraktkostnader och andra kostnader.

EC Admin AB förbehåller sig rätten att ändra angivna priser när som helst fram till beställning

bekräftas av EC Admin AB, jfr avsnitt 2. Om det angivna priset skulle ändras kommer kunden att kunna

återkalla sin order genom att skriftligen meddela EC Admin AB.

Kredit beviljas endast på kundens skriftliga begäran och ett särskilt avtal. Alla krediter förutsätter

att EC Admin AB erhåller nödvändig information inklusive kreditbetyg.

Fakturan ska betalas 14 dagar efter fakturadatumet.

Vid sen betalning måste kunden betala ränta på efterskott i enlighet med räntelagen.

Om EC Admin AB inte har fått betalning inom tio dagar efter att EC Admin AB har skickat

skriftlig begäran till kunden om att betala förfallna belopp, ska avtalet betraktas som väsentligt

bryter och ger EC Admin AB rätt att säga upp avtalet.

6. Äganderätt – försäljningsrätt

Produkt beställd enligt detta avtal förblir EC Admin ABs ägodel tills betalning sker

hände.

Genom att acceptera detta avtal bekräftar kunden att EC Admin AB har en panträtt på den sålda produkten

(försäljningspant) som säkerhet för EC Admin ABs fordran på köpeskillingen med tillägg av ränta och

kostnader eller lån som en tredje part har tillhandahållit köparen för helt eller delvis betalning av ovanstående,

och som nämnda tredje part betalar direkt till EC Admin AB.

7. Klagomål

Vid leveransen har kunden ett ansvar att kontrollera att den beställda produkten och / eller tjänsterna finns i

i enlighet med avtalet, inklusive om det finns fel och / eller brister. Att kunna göra misstag

och / eller tillämpliga defekter, måste kunden utan onödigt dröjsmål och senast 10 dagar efter leverans

annonsera skriftligen till EC Admin AB.

8. Programvara

För programvara som säljs separat eller som medföljer andra produkter gäller följande villkor

när som helst bestäms av leverantören av programvaran framför dessa villkor, oavsett om dessa är

bifogas detta avtal eller medföljer den tillhandahållna produkten och / eller programvaran.

Kunden får en icke-exklusiv begränsad rätt att använda programvara som levereras på deras egna media eller

ingår / levereras tillsammans med annan produkt. Under dessa allmänna villkor får inte kunden något

andra rättigheter som upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.

9. Garanti

Produkten levereras med garantierna från tillverkaren av produkten eller EC Admin AB

leverantörer var tvungna att ge till EC Admin AB. Kunden får ingen ytterligare garanti på produkten från Ergo

Contech. En påbörjad garantiperiod kommer inte att förlängas till följd av att EC Admin AB korrigerar fel

och / eller saknas eller återlevererar produkten.

10. Ansvar för fel och utelämnanden

Kunden är ansvarig och riskerar normalt underhåll såsom justeringar, normalt slitage och / eller

upphandling av förbrukningsvaror.

Med de begränsningar som följer nedan kommer EC Admin AB att åtgärda fel och defekter i produkten

som inte uppfyller de överenskomna specifikationerna.

EC Admin ABs ansvar täcker inte fel och utelämnanden som är obetydliga för kundens ansökan

av produkten och / eller tjänsten för dess angivna syfte.

EC Admin AB ansvarar inte för:

a) Fel och defekter orsakade av kundens användning av en produkt med annan utrustning eller

tillbehör som påverkar produktens funktioner och funktioner.

b) Fel och brister orsakade av att kunden gör ändringar eller ingrepp i produkten

som inte överensstämmer med tillverkarens eller EC Admin ABs instruktioner.

c) Fel och brister orsakade av kundens användning av produkten på ett annat sätt än det

framgår av användardokumentation, handböcker och instruktioner.

d) Fel och försummelser orsakade av vårdslöshet hos kunden, hans personal eller en tredje part

eller andra omständigheter utanför EC Admin ABs kontroll.

EC Admin ABs ansvar för fel och utelämnanden kan under inga omständigheter göras gällande senare

än ett år från leverans.

Om produkten är svår att flytta kan sanering äga rum hos kunden, i vilket fall sanering krävs

Kundens deltagande i bland annat att göra relevant produkt och / eller delar tillgängliga för

EC Admin AB.

Om kunden kräver korrigering av fel och fel som EC Admin AB inte ansvarar för är det skyldigt

Kunden ersätter EC Admin ABs kostnader och kostnader i samband med detta.

EC Admin ABs ansvar för defekter och defekter i produkten är begränsat till vad som anges ovan, och

Kunden kan inte göra andra anspråk på EC Admin AB i samband med fel och fel.

11. Ansvarsbegränsning

EC Admin AB är inte ansvarigt gentemot kunden för följdskador eller indirekt förlust eller skada

vara i eller ut ur avtalsförhållandet. Framför allt ansvarar EC Admin AB inte för kundens

förlust av inkomst eller vinst, eller förlust av eller brist på användning av data. EC Admin ABs overall

det totala ansvaret är begränsat till det belopp som kunden har betalat före tillämplig produkt eller tjänst, utan

Moms och andra offentliga skatter

12. Tilldelning av avtalet

EC Admin AB har rätt att överföra rätten att ta emot betalning i enlighet med detta avtal.

Annars får ingen part överlåta avtalet utan den andra partens skriftliga medgivande.

13. Lagstiftning

Avtal och alla kontrakt som ingåtts enligt det är underkastade svensk lagstiftning och Lund tingsrätt har exklusiv behörighet i alla ärenden (oavsett om de är baserade på avtalsenliga eller icke-avtalsenliga rättigheter och skyldigheter).